Φόρτωση 0%

Βρίσκεστε εδώ: 
 

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Στο Γενικό Νοσοκομείο “Ανδρέας Παπανδρέου” λειτουργεί βάση του άρθρου 60 του Ν. 4368/2016 (Α21)  Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.

Το Γραφείο βρίσκεται στην κύρια είσοδο του Νοσοκομείου  στεγασμένο σε χώρο με εύκολη πρόσβαση και με κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.

Σε αυτό μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς, οι συνοδοί αυτών, οι συγγενείς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς.

Είναι αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, τη συλλογή και διεκπεραίωση αιτημάτων, καταγγελιών, παραπόνων ή και προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα οποία υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή μέσω ταχυδρομείου ή Κ.Ε.Π ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με πρωτοβουλία του Γραφείου ενημερώνεται συστηματικά και περιοδικά η Διοίκηση, οι λοιπές υπηρεσίες του Νοσοκομείου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας, η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας καθώς και οι αρμόδιες ΥΠΕ για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας. Επίσης το γραφείο μεριμνά για τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Τηλέφωνο: 2241360104

E-mail: rights@rhodes-hospital.gr