Φόρτωση 0%

Βρίσκεστε εδώ: 
 

Εισαγωγή, Εξιτήρια & Πληρωμές

  • Η εισαγωγή του ασθενή στο Νοσοκομείο, η οποία μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη  (μέσω ΤΕΠ), πραγματοποιείται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών, το οποίο βρίσκεται στην Κεντρική Είσοδο του Νοσοκομείου, στο Ισόγειο, κατά τις ώρες 07:00-20:00 από Δευτέρα-Παρασκευή και 10:00-18:00 το Σαββατοκύριακο.
  • Ο ασθενής ή άμεσο συγγενικό του πρόσωπο θα πρέπει να προσέλθει και να προσκομίσει στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών την εντολή εισόδου του θεράποντα ιατρού, το ασφαλιστικό του βιβλιάριο, τα ακριβή στοιχεία ταυτότητας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες οδηγίες.
  • Εάν πρόκειται για επείγον περιστατικό τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών εντός 24ώρου.
  • Εάν ο ασθενής είναι ασφαλισμένος σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα υγείας, το κόστος νοσηλείας καλύπτεται από τον Ασφαλιστικό του Φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τα Δημόσια Νοσοκομεία.
  • Στην περίπτωση που ο ασθενής ζητήσει αλλαγή θέσης (ανώτερη αυτής που δικαιούται σύμφωνα με αυτή που δικαιολογεί ο Ασφαλιστικός του Φορέας), το κόστος βαρύνει τον ίδιο.
  • Εάν ο ασθενής διαθέτει ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη (Έλληνας ή Αλλοδαπός), το κόστος της νοσηλείας του μπορεί να βαρύνει την ασφαλιστική του εταιρεία την οποία ο ίδιος οφείλει να ενημερώσει για την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο. Η ασφαλιστική του εταιρεία εντός 24ώρου, πρέπει να αποστείλει στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών σχετική εγγυητική επιστολή στην οποία θα πρέπει να διατυπώνει ότι αναλαμβάνει τη δαπάνη της νοσηλείας του ασφαλισμένου της. Εάν η ιδιωτική ασφαλιστική δεν καταβάλλει τη δαπάνη των νοσηλίων, τότε ο ίδιος οφείλει να πληρώσει το κόστος της νοσηλείας του και στη συνέχεια, κατόπιν συνεννοήσεως με την Ασφαλιστική, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα λάβει θα του επιστραφούν τα χρήματά του.
  • Εάν ο ασθενής δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα και δεν κατέχει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) οφείλει να καταβάλλει τη δαπάνη που του αναλογεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Εάν ο ασθενής είναι κάτοχος του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και για οποιονδήποτε λόγο έχει απολεσθεί η ασφαλιστική του ικανότητα, έχει ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στο Νοσοκομείο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
  • Η καταβολή των χρημάτων γίνεται στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης καταβολής παρέχεται η δυνατότητα πίστωσης μέσω τραπεζικού λογαριασμού του ιδρύματος.

Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είναι απαραίτητος για την εισαγωγή του ασθενή στο Νοσοκομείο.